The Netherlands

SECURE (Science Education CUrriculum REsearch)
Hoe geven we rekenen/wiskunde en natuur- en techniekonderwijs in Europa?
 

Wat willen we bereiken?

Het doel van het project SECURE (Science Education CUrriculum REsearch) is om zicht te krijgen op manieren om de interesse in rekenen/wiskunde en in natuur en techniek (RW&NT) te vergroten bij jongeren en toekomstige leraren. Op basis van dit inzicht doen we aanbevelingen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor inhoud van RW&NT in het fundamenteel onderwijs, zoals leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, leraren, en politici. Het project beoogt het debat te versterken tussen het onderwijsveld en de politiek over het doel van RW&NT onderwijs en of er voldoende aandacht is voor RW&NT in het schoolplan, met name in het fundamenteel onderwijs (4 – 15 jaar). Wensen en behoeften van leerlingen en leraren over RW&NT worden daarbij nadrukkelijk meegenomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de realisatie van het SECURE project wordt in 10 Europese landen onderzocht welke RW&NT inhouden er worden onderwezen aan leerlingen van 5 tot 13 jaar. Ook proberen we te achterhalen op welke manier die inhouden worden onderwezen en wat de betekenis van RW&NT voor leerlingen is. Daartoe worden van de deelnemende landen de leerplannen van RW&NT geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Ook worden leerlingen en leraren bevraagd over hun ervaringen met RW&NT onderwijs. De resultaten van het onderzoek worden op nationale en internationale conferenties gepresenteerd en bediscussieerd. Op basis daarvan worden aanbevelingen geformuleerd voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van RW&NT in het fundamenteel onderwijs: leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, leraren, scholen en politici.
 

Voor het SECURE onderzoek worden 15 basisscholen en 15 scholen voor voortgezet onderwijs gezocht. Op de scholen willen we interviews en vragenlijsten afnemen bij leerlingen van 5 (alleen interview), 8, 11 en 13 jaar over het reken-wiskundeonderwijs en natuur- en techniekonderwijs (basisschool) en wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en techniek (onderbouw voortgezet onderwijs). Deze leeftijden zijn gekozen omdat ze de overgang markeren van kleutergroep naar middenbouw basisonderwijs en van bovenbouw basisonderwijs naar onderbouw voortgezet onderwijs.

 

Welke landen doen mee?

De deelnemende landen zijn België (Vlaanderen), Cyprus, Duitsland (Saksen), Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Verenigd Koninkrijk (Engeland) en Zweden. Het project wordt bekostigd door de Europese Unie.

Heeft u vragen?

Coördinator voor Nederland: Elvira Folmer; e.folmer@slo.nl
Contact met scholen: Marja van Graft; m.vangraft@slo.nl