Poland

PROJEKT SECURE

Celem projektu badawczego SECURE jest zebranie i analiza odpowiednich danych dotyczących nauczania matematyki, nauk przyrodniczych i techniki (MPT) i przekształcenie ich w rekomendacje, które wniosą istotny wkład w dyskusję i podejmowanie przyszłych decyzji na temat programów nauczania tych przedmiotów w Europie. Głównym zamysłem jest zbadanie zrównoważenia podstawowej edukacji przygotowującej z jednej strony do kontynuacji nauki w dziedzinach MPT na poziomie szkoły wyższej ( w tym – do wyboru kariery zawodowej w nauce), a z drugiej – do wymogów życia w szeroko pojętym społeczeństwie opartym na wiedzy. Rekomendacje te mają odpowiedzieć na pytanie , w jaki sposób można podnieść zainteresowanie naukami MPT wśród młodzieży i jej nauczycieli, przy jednoczesnej optymalizacji podstawowej edukacji tych uczniów.

Badania zostaną przeprowadzone w grupach 5-, 8-, 11- i 13-letnich uczniów i ich nauczycieli przedmiotów MPT oraz na programach nauczania tych przedmiotów w powyższych grupach wiekowych.  Łącznie w projekcie weźmie udział 600 klas, około 12 000 uczniów oraz około 1200 nauczycieli z Unii Europejskiej.

Projekt SECURE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 7. Programu Ramowego.
Projekt rozpoczął się 1 listopada 2011 r., a zakończy -  31 października 2013r.

Głównym koordynatorem projektu jest Katholieke Hogeschool Kempen z Belgii. Badania zostaną przeprowadzone w 10 krajach, tj. w Austrii, Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Słowenii, Szwecji Wielkiej Brytanii oraz na Cyprze. Spośród jedenastu partnerów projektu, siedem stanowią uniwersytety, jeden jest instytutem pedagogicznym, a jeden  - instytutem rozwoju programów nauczania.

Partnerem w Polsce jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szkoły biorą udział w projekcie na zasadzie wolontariatu. Podczas badań zostaną zebrane dane dotyczące postrzegania nauk MPT przez uczniów i ich nauczycieli oraz dane dotyczące wieku i płci dzieci. Dane te będą następnie przetwarzane anonimowo i tylko zbiorcze wyniki zostaną udostępnione zainteresowanym gremiom oraz opublikowane w czasopismach. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopismach naukowych oraz popularyzujących edukację - w celu dotarcia do szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką (naukowców, autorów programów nauczania, nauczycieli, dyrektorów szkół). Rezultaty zostaną przetłumaczone na rekomendacje i zaprezentowane zarówno mediom, jak i szkołom partnerskim oraz upowszechnione podczas krajowych i międzynarodowych konferencji.