Ερευνητική ομάδα

Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες 

H Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, που διευθύνεται από τον Κ. Π. Κωνσταντίνου, εστιάζει ερευνητικά στη διερεύνηση εννοιολογικών, συλλογιστικών και επιστημολογικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο πλαίσιο της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα για σχεδιασμό και ανάπτυξη ερευνητικά εγκυροποιημένου διδακτικού υλικού που να προωθεί εννοιολογική κατανόηση σε συνδυασμό με επιστημονική σκέψη και δεξιότητες συλλογισμού. Η ομάδα αποτελείται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, μεταπτυχιακούς φοιτητές και τεχνικό προσωπικό.

Το διδακτικό υλικό που αναπτύσσει η Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, βασίζεται σε έρευνα με δύο τρόπους: (α) λαμβάνει υπόψη ερευνητικά δεδομένα για τις αρχικές ιδέες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε σχέση με τις μαθησιακές επιδιώξεις στις οποίες στοχεύει και, (β) υπόκειται σε μια διαδικασία βελτιωτικής ρύθμισης η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση του διδακτικού υλικού σε πραγματικά περιβάλλοντα τάξης, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, και την τροποποίησή (είτε μεμονωμένων δραστηριοτήτων, είτε ακολουθιών δραστηριοτήτων, είτε ολόκληρου του διδακτικού υλικού) με βάση τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση. Πέρα από τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη διδακτικού υλικού, η Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες υλοποιεί δυο ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Το πρώτο έχει σκοπό να βοηθήσει τους προϋπηρεσιακούς και ενδοϋπηρεσιακούς δασκάλους να βελτιώσουν την εννοιολογική τους κατανόηση στη φυσική και να εφαρμόσουν καινοτομικό διδακτικό υλικό και προσέγγιση στη διδασκαλία τους. Το δεύτερο είναι ένα συνδυασμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ και διδακτορικού στο γνωστικό αντικείμενο: Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες.